Zapytanie
ofertowe

logotypy projektów unijnych

Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń  ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty usługę wykonania badań przemysłowych polegających na opracowaniu elementu metody prowadzenia zajęć językowych w obszarze VR/AR wraz z niezbędnymi prototypami systemu (budowa prototypu rozwiązania informatycznego do przekazu treści dydaktycznych – budowa prototypowego „silnika” technologii z zakresu VR/AR, zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest:
1) opracowanie metody prowadzenia zajęć zgodnie z wytycznymi 3WAY, prace zostaną przeprowadzone z poziomu TRL 3 (założenia funkcjonalne technologii, gdzie kluczowym elementem jest pomysł na złączenie warstwy merytorycznej z możliwościami technologicznymi dostępnymi na rynku AR/VR) do poziomu 6 TRL (oprac. architektury oraz przedstawienie jej jako funkcjonalnego prototypu gotowego do demonstracji, który może zostać poddany serii testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – zapewnione w ramach działalności podstawowej 3WAY).
2) integracja opracowanej technologii z wynikami prac badawczych – e-podręcznika
3) weryfikacja doświadczeń użytkownika – testy user experience

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 5.03.2020 r. zmieniono Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego Postępowanie nr 3WAY/FBIW/PODWYKONAWSTWO/2020, w którym uzupełniono miejsce na podanie czasu serwisu. W związku z powyższym dokonano aktualizacji załącznika zapytania ofertowego.
Załącznik ze zaktualizowanym zapytaniem ofertowym należy poprać, kilkając w hiperłącze – zapytanie ofertowe.
W związku z aktualizacją Załącznika Nr 1 do Zapytania Ofertowego Zamawiający wydłuża czas składania ofert do 9.03.2020 r. do g. 12:00.
W dniu 9.03.2020 r. Zamawiający wydłuża czas składania ofert do 11.03.2020  r. do godziny 12:00.

Protokół z postępowania

Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie nr 3WAY/FBIW/PODWYKONAWSTWO/2020 można pobrać klikając w hiperłącze – protokół z postępowania.