RODO

Klauzula informacyjna dla klientów 3WAY Monika Mitoraj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE nr 119) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 3WAY Monika Mitoraj z siedzibą w Toruniu ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych osobowych. Z Inspektorem należy się kontaktować pod adresem email: sekretariat@123way.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • odpowiedzi na wiadomość zostawioną przez formularz kontatkowy na stronie www.123way.pl,
 • zawarcia umowy oraz świadczenia usługi efektywnego nauczania języków obcych przez okres trwania umowy oraz 2 lata po jej zakończeniu,
 • realizacji obowiązków prawnych wynikających ze świadczonej usługi (np. wystawianie faktur, rozpatrywanie reklamacji) przez okres określony w odrębnych przepisach (np. Zgodnie z Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – faktury należy archiwizować przez okres 5 lat)
 • realizacji uzasadnionych interesów 3WAY Monika Mitoraj (np. procesy windykacyjne, przygotowywanie ofert) przez okres 2 lat.

Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane w celach marketingowych, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – np. wysyłanie drogą elektroniczną newsletter szkoły. Proszę pamiętać, że taką zgodę możecie Państwo w dowolnej chwili wycofać.

4. Pana/Pani Dane osobowe przekażemy osobom trzecim, tylko wówczas, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną (w tym: Organom Państwowym – np. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Partnerom działającym na nasze zlecenie – Biurze Rachunkowemu – w przypadku osób, które będą miały wystawianą FV), Innym administratorom w sytuacjach szczególnych – np. Firmie Windykacyjnej – dotyczy osób posiadających zaległości finansowe).

5. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.

6. 3WAY Monika Mitoraj przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • dane adresowe,
 • dane teleadresowe,
 • poziom znajomości języka,
 • szkoła, klasa i wiek dziecka (dotyczy kursów dedykowanych dla dzieci),
 • nr konta bankowego (w przypadku osób regulujących płatność przelewem),
 • adres IP (w przypadku nauczania przez Internet).

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Wymagamy podania ww. danych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Państwem umowę. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w kursie świadczonym przez 3WAY Monika Mitoraj.