fbpx

  REGULAMIN

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 3WAY Monika Mitoraj

   

  §1 PRZEDMIOT REGULAMINU

  1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług 3WAY Monika Mitoraj, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez 3WAY Monika Mitoraj.

  §2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  1. Rok szkolny trwa dwa semestry. Okres od 1.07 do 31.08 stanowi okres wakacyjny, w którym również istnieje możliwość uczestnictwa w kursie (wakacyjnym). W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się. Szczegółowa organizacja roku szkolnego na dany rok dostępna jest w sekretariacie 3WAY Monika Mitoraj.
  2. 3WAY Monika Mitoraj organizuje kursy indywidualne i grupowe online lub:
  • W siedzibie 3WAY Monika Mitoraj,
  • W siedzibie firmy, dla której 3WAY Monika Mitoraj świadczy usługę prowadzenia kursu językowego,
  • W szkołach podstawowych
  • W miejscu wskazanym przez kursanta.

  Dojazd lektora w celu prowadzenia zajęć w miejsce inne niż siedziba 3WAY Monika Mitoraj, możliwy jest na co najmniej dwie godziny lekcyjne.

  1. Organizacja roku szkolnego w 3WAY Monika Mitoraj nie obowiązuje kursantów uczestniczących w kursach indywidualnych lub odbywających się w firmach. W tych przypadkach długość trwania kursu oraz przerwy międzysemestralne ustalane są indywidualnie z klientem.
  2. Zajęcia na kursach grupowych prowadzone są według ustalonego harmonogramu. Zajęcia na kursie indywidualnym prowadzone są w oparciu o terminy spotkań ustalone przez Kursanta z Sekretariatem Szkoły.
  3. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
  4. Zapis na kurs następuje telefonicznie, mailowo lub stacjonarnie w sekretariacie 3WAY Monika Mitoraj. Rozpoczęcie grupowego kursu językowego równoznaczne jest z obowiązkiem opłacenia miesięcznego kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z administracją szkoły. Rozpoczęcie indywidualnego kursu językowego równoznaczne jest z obowiązkiem opłacenia pakietu zajęć indywidualnych zgodnie z aktualnym cennikiem.
  5. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją szkoły pod numerem tel. 793-600-610 lub 500-501-906, lub adresem e-mail: sekretariat@123way.pl.

  §3 PRZYDZIAŁ DO GRUPY

  1. Przydział uczestników do grup następuje na podstawie rozmowy z lektorem 3WAY Monika Mitoraj, sprawdzającej umiejętności uczestnika w języku obcym.
   2. Dołączenie do konkretnej grupy możliwe jest w sytuacji wystąpienia wolnego miejsca w grupie ustalonej z Kierownikiem Metodycznym 3WAY Monika Mitoraj.

  §4 LICZEBNOŚĆ GRUPY

  1. Kurs grupowy dla dorosłych liczy nie mniej niż cztery i nie więcej niż pięć osób.
  2. Kursy dla jednej lub dwóch osób traktowane są jak zajęcia indywidualne.
  3. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób 3WAY Monika Mitoraj ma prawo połączyć grupę z inną grupą o zbliżonym poziomie językowym, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu, skrócenie czasu trwania zajęć lub rozwiązanie grupy.

  §5 CENA KURSU

  1. Cena kursu podana w wysokości opłaty za każdą godzinę kursu, dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej www.123way.pl oraz dostępnym w sekretariacie 3WAY Monika Mitoraj.
  2. Cena kursów indywidualnych podlega indywidualnej wycenie z uwzględnieniem charakteru zajęć i specjalizacji kursu.
  3. Opłatę za kurs uiszcza się gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto o numerze: 65 1050 1979 1000 0092 5347 9035.
  4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat 3WAY Monika Mitoraj może pobierać odsetki ustawowe.
  5. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach znajduje się na stronie internetowej www.123way.pl oraz dostępna jest w sekretariacie 3WAY Monika Mitoraj.
  6. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy.
  7. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
  8. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, w które uczestnik kursu grupowego zobowiązuje się zaopatrzyć.

  §6 LEKTORZY

  1. Zajęcia na kursach organizowanych przez 3WAY Monika Mitoraj prowadzą starannie wyselekcjonowani lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania języków.
  2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wyboru lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą podczas każdego spotkania w trakcie trwania roku szkolnego. Wybór ten nie podlega sugestiom kursanta.
  3. Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

  §7 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

  1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.
  2. Uczestników kursów indywidualnych obowiązuje termin odwołania zajęć co najmniej 5 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć, w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły. Odwołania można zgłaszać mailowo na adres: sekretariat@123way.pl lub telefonicznie: 793-600-610 lub 500-501-906.
  3. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 3WAY Monika Mitoraj, zajęcia te traktowane są jako zrealizowane i nie ma możliwości ich odrobienia.

  §8 REZYGNACJA Z KURSU

  1. Każdy kursant ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w szkole 3WAY Monika Mitoraj w dowolnym momencie trwania kursu z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  2. Rezygnacja następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) uczestnika kursu.
  3. Dla kursów grupowych skutek wypowiedzenia następuje z końcem semestru nauki.
  4. Dla kursów indywidualnych skutek wypowiedzenia następuje z końcem opłaconego pakietu.
  5. Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia planowane na okres wypowiedzenia.

  §9 OTRZYMANIE CERTYFIKATU

  1. Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu, jeśli jego frekwencja na odbytych zajęciach wynosi min. 80% oraz osiągnie wynik na teście końcowym na poziomie min. 75%.
  2. Certyfikaty wydawane są do 14 dni od daty ukończenia kursu na prośbę uczestnika.
  3. Certyfikat jest wystawiany w formie papierowej. Jego odbiór przez Kursanta możliwy jest w Sekretariacie 3WAY Monika Mitoraj.

  §10 REKLAMACJE

  1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej kursu lub pracy szkoły należy przesłać treść reklamacji na adres e-mail: sekretariat@123way.pl lub przesłać pocztą na adres szkoły.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a odpowiedź zostanie przesłana na e-mail nadawcy.
  3. Reklamacje można składać najpóźniej do 60 dni od daty zakończenia kursu.

  §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
  2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.