RODO

Klauzula informacyjna dla klientów 3WAY Monika Mitoraj

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE nr 119) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 3WAY Monika Mitoraj z siedzibą w Toruniu ul. Łazienna 24/2. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  i korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych osobowych. Z Inspektorem należy się kontaktować pod adresem email: nataliak@123way.pl

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

·       zawarcia umowy oraz świadczenia usługi efektywnego nauczania języków obcych przez okres trwania umowy oraz 2 lata po jej zakończeniu,

·       realizacji obowiązków prawnych wynikających ze świadczonej usługi (np. wystawianie faktur, rozpatrywanie reklamacji) przez okres określony w odrębnych przepisach (np. Zgodnie z Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – faktury należy archiwizować przez okres 5 lat)

·       realizacji uzasadnionych interesów 3WAY Monika Mitoraj (np. procesy windykacyjne, przygotowywanie ofert) przez okres 2 lat.

 

Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane w celach marketingowych, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – np. wysyłanie drogą elektroniczną newsletter szkoły. Proszę pamiętać, że taką zgodę możecie Państwo w dowolnej chwili wycofać.

 

4. Pana/Pani Dane osobowe przekażemy osobom trzecim, tylko wówczas, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną (w tym: Organom Państwowym – np. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Partnerom działającym na nasze zlecenie – Biurze Rachunkowemu – w przypadku osób, które będą miały wystawianą FV), Innym administratorom w sytuacjach szczególnych – np. Firmie Windykacyjnej – dotyczy osób posiadających zaległości finansowe).

 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.

 

6. 3WAY Monika Mitoraj przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie:

– imię i nazwisko,

– PESEL,

– dane adresowe,

– dane teleadresowe

– poziom znajomości języka,

– szkoła, klasa i wiek dziecka (dotyczy kursów dedykowanych dla dzieci),

– nr konta bankowego (w przypadku osób regulujących płatność przelewem),

– adres IP (w przypadku nauczania przez Internet).

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

8. Wymagamy podania ww. danych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Państwem umowę. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w kursie świadczonym przez 3WAY Monika Mitoraj.